Website Disclaimer + Privacy (conform GDPR)

 

Deze website is eigendom van Stillmove GCV

Contactgegevens: Kevin Boddaert

Adres: Groenenborgerlaan 1, 2610 Wirlijk

Telefoon: +32 (0) 468 46 96 46

E-mail: info@osteopathie-boddaert.be

Ondernemingsnummer: 0835-123-775

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Stillmove GCV of rechthoudende derden.

 

Bepeperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

 

Stillmove GCV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Stillmove GCV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Stillmove GCV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Stillmove GCV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Stillmove GCV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Stillmove GCV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

 

 

PRIVACY BELEID

 1. WIE?

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke, Stillmove GCV met maatschappelijke zetel te 2170 Merksem, Wildert 26, met ondernemingsnummer 0835.123.775, met als contactpersoon voor verwerking Kevin Boddaert (info@osteopathie-boddaert.be)

 

 1. WELKE GEGEVENS?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert de term Persoonsgegevens als volgt:

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 

 1. WAARVOOR WORDEN DE GEGEVENS GEBRUIKT?

Een osteopaat tracht de gezondheid van natuurlijke personen te bevorderen en zal voor de goede uitvoering van het beroep verschillende vormen van informatie, documentatie en persoonsgegevens nodig hebben.

In de interactie met andere medische actoren is het mogelijk dat persoonsgegevens dienen te worden overgemaakt of uitgewisseld.

De persoonsgegevens en medische gegevens van onze patiënten worden dan ook enkel verwerkt in het kader van de optimalisatie van hun gezondheid. Alle gegevens vallen bovendien onder het beroepsgeheim en verlaten de praktijk niet.

 

Doeleinden van de verwerking:

 • Verwerking met als doel een adequate behandeling te kunnen laten plaatsvinden, deze te monitoren en te evalueren;
 • Verwerking met als doel de bereikbaarheid van patiënt en/of huisarts mogelijk te maken;
 • Verwerking met als doel het maken van een afspraak voor behandeling door de patiënt.
 • Verwerking met als doel het in rekening brengen van de behandeling(en)
 • Verwerking met als doel de kosten van de behandeling(en) door te belasten aan zorgverzekeraar
 • Verwerking met als doel, na instemming van de patiënt, verstrekken van een verslag, rapportage aan een derde.

 


 1. DUUR VAN DE VERWERKING

Stillmove GCV bewaart de persoons- en medische gegevens minstens gedurende de looptijden van de behandelingen.

Er zijn daarnaast nog andere verplichtingen en bescherming die op medische dossiers van toepassing zijn; zoals het beroepsgeheim, de professionele bewaringsplicht en dergelijke meer. Evenwel zijn er gerechtvaardigde belangen die toelaten om de bewaring van persoonsgegevens aan te houden tot na het afsluiten van dossiers. 

Stillmove GCV bevestigt dat de verwerking van persoonsgegevens zich zal beperken tot wat nodig is binnen het kader van de gerechtvaardigde belangen. Stillmove GCV is verbonden door het medisch beroepsgeheim, waaronder ook persoonsgegevens vallen.

 


 1. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Stillmove GCV heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld, die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden, alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

 

Stillmove GCV heeft bovendien de keuze gemaakt voor een software voor de praktijk (Crossuite) die zorg draagt voor de nodige technische en organisatorische aard met betrekking tot de beveiliging volgens de norm NEN 7510, waarvoor

crossuite is gecertificeerd (TPM 2017). De datacenters waar crossuite gebruik van maakt voldoen aan de ISO27001 norm.

 

 1. RECHTEN VAN DE BETROKKENEN:

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Stillmove GCV van uw persoonsgegevens maakt.

 

6.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Stillmove GCV. Daarnaast hebt u steeds het recht om Stillmove GCV te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens dit een beperkende factor kan zijn in de opvolging van de behandelingen in functie van uw gezondheid. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 

6.2 Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

 

6.3 Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens en medische gegevens die door u verstrekt zijn aan Stillmove GCV in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

 

6.4 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

 

6.5 Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door Stillmove GCV daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@osteopathie-boddaert.be, of per post naar 2170 Merksem, Wildert 26.

 

6.6 Automatische beslissingen en profiling      

De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door Stillmove GCV evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

 

6.7 Recht om klacht in te dienen

U over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32(0)2/274.48.00, Fax +32(0)2/274.48.35, e-mail:  commission@privacycommission.be;

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

 

 1. COOKIES

Het surfen op de website van Stillmove GCV kan de installatie van cookies op uw computer tot gevolg hebben. Zij vereenvoudigen het bezoek en verbeteren de ergonomie van de dialoog.

U kunt de installatie van deze cookies op uw computer weigeren, maar zulke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van de website in de weg staan.

 

 1. GOOGLE ANALYTICS

De website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

 1. WIJZIGINGEN

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.

Laatst bijgewerkte versie: 4/12/2018